DZIAŁ 4: GOSPODARKA EUROPY

 

ROLNICTWO DANII

- Dania rozwój rolnictwa zawdzięcza obszarom nizinnym i występowaniu klimatu umiarkowanemu ciepłemu morskiemu.

- występują tam gleby płowe i bielicowe (mało żyzne)

- Duńskie rolnictwo jest wysoko zmechanizowane.

- Przeważają tam duże gospodarstwa rolne

- Użytki rolne czyli tereny wykorzystywane pod uprawę i hodowlę zwierząt zajmują 2/3 powierzchni Danii

- uprawia się tam zboża (pszenicę, jęczmień, żyto) oraz buraki cukrowe, warzywa i owoce

- hoduje się bydło i trzodę chlewną, a mięso i mleko sprzedaje się za granicę (eksport)

 

ROLNICTWO WĘGIER

- na Węgrzech dominują niziny, w tym Wielka Nizina Węgierska i zajmują 2/3 powierzchni

- nie jest tak rozwinięte jak w Danii

- występują tam żyzne czarnoziemy, gleby brunatne i płowe

- klimat jest tam umiarkowany ciepły kontynentalny

- na Węgrzech nie ma wielkich gospodarstw i pomoc państwa dla rolników jest mniejsza niż w Danii

- Użytki rolne zajmują 2/3 powierzchni

- uprawia się tam zboża (pszenica, kukurydza), buraki cukrowe, słonecznik, a także sady, winnice i uprawy warzyw (pomidory, papryki)

- hoduje się tam też bydło i trzodę chlewną

 

CZYM JEST PRZEMYSŁ?

Przemysł to jeden z trzech sektorów gospodarki. Zajmuje się:

- wytwarzaniem różnych produktów na masową skalę

- wydobywaniem surowców mineralnych

- wytwarzaniem energii elektrycznej

- dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków

 

PRZEMYSŁ WE FRANCJI

- przemysł rozwinął się dzięki bogatym złożom surowców mineralnych (węgiel, gaz ziemny, rudy żelaza)

- rolnictwo (wysokiej jakości produkty pozwoliły na intensywny rozwój produkcji artykułów spożywczych oraz wyrobów tekstylnych i odzieży)

- duże znaczenie ma produkcja wyrobów zaawansowanych technologicznie takich jak: środków transportu, sprzętu elektronicznego, wyrobów chemicznych i farmaceutycznych

- największe znaczenie mają usługi transportowe, badawczo-rozwojowe, turystyczne i handel

CIEKAWOSTKA!

We Francji powstał flyboard, służący do uprawiania sportów wodnych

 

ENERGETYKA W EUROPIE

Elektrownia to miejsce, gdzie produkuje się prąd oraz przetwarza się inne rodzaje energii na energię elektryczną. Energia ta może pochodzić ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych.

Źródła energii elektrycznej odnawialne (niewyczerpywalne):

- energia wód

- energia słoneczna

- energia wiatru

- energia geotermalna

- biomasa

Źródła energii elektrycznej nieodnawialne (wyczerpywalne):

- węgiel

- ropa naftowa

- gaz ziemny

- energia jądrowa

 

Każde z wyżej wymienionych źródeł jest przetwarzana na energię elektryczną w inny sposób, dlatego istnieją różne rodzaje elektrowni np. elektrownie cieplne (spalanie węgla), elektrownie jądrowe (spalanie uranu), elektrownie wodne (woda), elektrownie wiatrowe (wiatr), elektrownie słoneczne (słońce) czy elektrownie geotermalne (ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi)

 

TURYSTYKA W EUROPIE POŁUDNIOWEJ

Do walorów przyrodniczych Europy należą:

- klimat podzwrotnikowy (sprzyja wypoczynkowi w lecie)

- atrakcyjność Morza Śródziemnego (plaże, strome klify, zatoki, wyspy, urozmaicona rzeźba terenu - łańcuchy górskie, obszary o rzeźbie krasowej – Chorwacja, Słowenia)

- kultura (zabytki starożytnej Grecji i Rzymu, starówki – Wenecja, świątynie, muzea, tańce, kuchnia, festiwale)

 

Infrastruktura turystyczna to wszystkie obiekty i instytucje, które umożliwiają turystom korzystanie z walorów odwiedzanych miejsc.

 

Dlaczego turystyka odgrywa ważną rolę w gospodarkach krajów Europy Południowej?

Turystyka stwarza miejsca pracy i jest źródłem dochodów państw.